ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Christy de Back Taalprofessionals en de opdrachtgever. Van deze voorwaarden wordt alleen afgeweken indien daarmee schriftelijk is ingestemd door Christy de Back Taalprofessionals. De opdrachtgever wordt geacht van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn bij zijn ontvangst van de opdrachtbevestiging.

2 – Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en Christy de Back Taalprofessionals is Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen zich voordoen, zijn deze onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter

 

OPDRACHTAANVAARDING

3 – Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Christy de Back Taalprofessionals zijn vrijblijvend.

4 – De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door Christy de Back Taalprofessionals van een opdracht.

5 – Indien Christy de Back Taalprofessionals de brontekst niet volledig heeft kunnen inzien kan Christy de Back Taalprofessionals de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen alsnog herroepen.

6 – Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard in de opdracht worden aangebracht heeft Christy de Back Taalprofessionals het recht deze wijzigingen te weigeren of hiervoor de overeenkomst aan te passen.

7 – Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt is hij betaling verschuldigd van het reeds uitgevoerde deel van het werk vermeerderd met maximaal 50% van het niet-uitgevoerde deel, te bepalen door Christy de Back Taalprofessionals op grond van derving van productiviteit of andere factoren.

8 – Christy de Back Taalprofessionals verplicht zich de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.

 

VERTROUWELIJKHEID

9 – Christy de Back Taalprofessionals zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Christy de Back Taalprofessionals zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Christy de Back Taalprofessionals is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door medewerkers indien deze schending niet redelijkerwijs verhinderd had kunnen worden.

10 – Christy de Back Taalprofessionals heeft het recht opdrachten (mede) door derden uit te laten voeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor vertrouwelijke behandeling en deugdelijke uitvoering daarvan. Christy de Back Taalprofessionals zal eventuele derden tot geheimhouding verplichten. Christy de Back Taalprofessionals is niet aansprakelijk voor schending van geheimhouding door derden.

 

PRODUCT EN LEVERING

11 – Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke informatie over de brontekst en terminologie. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12 – De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Indien blijkt dat tijdige levering niet mogelijk is zal Christy de Back Taalprofessionals de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Afhankelijk van de omstandigheden en de duur waarmee de overeengekomen termijn wordt overschreden, kan Christy de Back Taalprofessionals de overeengekomen prijs verminderen. Christy de Back Taalprofessionals verplicht zich daartoe echter niet.

13 – Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de levering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder Christy de Back Taalprofessionals schadevergoeding schuldig te zijn.

14 – De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, koerier of elektronisch verkeer.

15 – Indien de opdrachtgever een klacht heeft over een geleverde vertaling, dient die klacht binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht. Indien, naar de mening van Christy de Back Taalprofessionals, de klacht gegrond is, zal Christy de Back Taalprofessionals binnen redelijke tijd de geleverde vertaling aanpassen volgens de wensen van de opdrachtgever en naar de aard van de klacht, zonder de voor het aanpassen bestede tijd in rekening te brengen.

 

BETALING

16 – Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

17 – Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval deze over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

18 – Buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van niet-tijdige betaling worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

AANSPRAKELIJKHEID

19 – Christy de Back Taalprofessionals is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het direct en aantoonbaar gevolg is van een aan Christy de Back Taalprofessionals toerekenbare tekortkoming. Christy de Back Taalprofessionals is nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht of, indien lager, EUR 2.500.

20 – Christy de Back Taalprofessionals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretatie van tekst die als dubbelzinnig kan worden beschouwd.

21 – Christy de Back Taalprofessionals is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde documentatie of informatiedragers.

22 – De opdrachtgever vrijwaart Christy de Back Taalprofessionals tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

OVERIGE BEPALINGEN

23 – Christy de Back Taalprofessionals is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Christy de Back Taalprofessionals kan in dergelijke gevallen onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

24 – Indien Christy de Back Taalprofessionals wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege.

25 – Christy de Back Taalprofessionals behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.